ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ Zoom Meeting (Online)

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ Zoom Meeting (Online) จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้และการเรียนรู้จากมุมมองของการวิจัย มุมมองของนวัตกรรม และมุมมองของการจัดการความรู้ มาสร้างคุณค่าและมูลค่ากับการทำงานให้สำเร็จและมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12B ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน