ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อสรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจการใช้สาธารณูปโภค ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน