ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และสมัชชาครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 และสมัชชาครอบครัวจังหวัด ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว” โดยมีนางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องดอยนาง ชั้น 2 โรงแรมแคน ทารีฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่