ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการเรือน เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และปรับปรุงให้เป็นตามมาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน