ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคืนคลัง หรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงิน) เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคืนคลัง หรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการ ขั้นตอนการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน