ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลการลดใช้พลังงาน ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลการลดใช้พลังงาน ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อให้ศูนย์/สถานฯ ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน