ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน