ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อร่วมจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน