ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อกรณีศึกษาตามกระบวนการทำงานการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (family case management) ของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อกรณีศึกษาตามกระบวนการทำงานการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (family case management) ของนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานต่อกรณีศึกษาตามกระบวนการทำงาน ณ ห้องประชุม War Room กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน