ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนางาน และปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน