ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการ และแผนการปฏิบัติงานลดใช้พลังงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน