ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การกินอยู่หลับนอน การศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม การเคลื่อนย้ายเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯ จังหวัดลำปาง