ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (กคอ.) เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยว ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนำเสนอร้าน Super Mom ที่เป็นร้านต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพให้แก่แม่เลี้ยงเดี่ยว ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร