ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตัวชี้วัดและขอความร่วมมือจัดทำข้อมูล ศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตัวชี้วัดและขอความร่วมมือจัดทำข้อมูล ศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน