ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) และผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของส่วนภูมิภาค โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สค. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการนี้ นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ผ่านระบบ Zoom Meeting มายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน