ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน เมษายน 2565 ผ่านระบบ Cisco Jabber

วันที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านระบบ Cisco Jabber โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน