ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์สม มาแซ นักพัฒนาสังคม และนางนงภรณ์ สายทอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านงานสารบรรณ และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บุคลากร สค. ได้รับการพัฒนาทักษะและมีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ หนังสือตอบโต้ รายงานการประชุม และการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการนี้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช จังหวัดชลบุรี