ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน (กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน (กอพม.จังหวัด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสุนิสา ไชยกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน