ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ (Sex Worker)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ (Sex Worker) จัดโดย กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจให้สังคมได้ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงานบริการ (Sex Worker) โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่