ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน