ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัด ตามนโยบายยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ รายงานผล และวางแผนการขับเคลื่อนดำเนินงานกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่