ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัด โดยมีคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน