ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 โดยศูนย์ฯ นำเสนอพิจารณาประวัติข้อมูล รายละเอียดประกอบ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ รวมถึงการรวมกลุ่มอาชีพ (เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรีที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว) จำนวน 1 กลุ่ม 30 ราย รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน