ศสค.ลำพูน เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Award) ประจำปี 2565 ประเภทหน่วยงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Award) ประจำปี 2565 ประเภทหน่วยงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.สค. ในการนี้ศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลงาน “การจัดการความรู้ การทำการตลาดออนไลน์เบื้องต้น : โซเซียลมีเดีย (Digital Marketing : Social Media)” ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.