ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ในนามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เทิดพระเกียรติ ทางเว็บไซต์ศูนย์ เฟสบุ๊คศูนย์ และได้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ ครบจำนวนทั้งสิ้น 44 คน