ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางศิริพร พิงคะสัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Google Meet เป็นส่วนหนึ่งโครงการจัดทำผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน