ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ หัวข้อ “Green office กับ จิตอาสา“ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 24 เมษายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ หัวข้อ “Green office กับ จิตอาสา” ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)