ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ปฏิบัติการคนไทยไม่ไร้ที่พึ่ง” ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การช่วยเหลือคนไร้บ้าน พัฒนาครัวเรือนเปราะบางในภาวะวิกฤต

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ปฏิบัติการคนไทยไม่ไร้ที่พึ่ง” ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยมีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย ร่วมประกาศเจตนารมณ์การช่วยเหลือคนไร้บ้าน พัฒนาครัวเรือนเปราะบางในภาวะวิกฤต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งปล่อยขบวนรถศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ออกปฏิบัติการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง “เดินเท้า เข้าหา พากลุ่มเปราะบางพ้นวิกฤต” พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ณ ที่บริเวณหน้าอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน