ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประชาคมระดับตำบล (ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประชาคมระดับตำบล (ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการงานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา โดยมีว่าที่ร้อยเอกปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมประชาคมฯ ณ ห้องโถงใต้หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน