ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และแบรนด์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รุ่นที่ 1 จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เน้นการพัฒนาทักษะความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ในเรื่องการปรับเปลี่ยน mindset การรวมกลุ่มการให้บริการลูกค้า การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของกลุ่ม รวมไปถึงการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอเพื่อทำคลิปในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งการเขียน content และ story ประกอบ ให้น่าสนใจ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มาให้ความรู้ในเรื่องการคิดต้นทุนราคาสินค้า การทำโลโก้ รวมถึงการคำนวณภาษีสำหรับกลุ่มอาชีพที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

ในการนี้นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมายให้ นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่