ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม ทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละ เพื่อส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ และส่งเสริมให้ศาสนิกชนนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอป่าซาง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนอำเภอป่าซาง และผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน