ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ หัวข้อ “AAR คืออะไร” ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ หัวข้อ “AAR คืออะไร” ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. สค. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนหลังการปฏิบัติการและแบ่งปันวิธีการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 DWF Meeting Room ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน