ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบาง วัดหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home พม. จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิทธิสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบาง นำทีมโดยนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดลำพูน โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการจรัล อภินนโท สิงห์น้อย, ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองหอย ประสานงาน อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้กลุ่มเปราะบางดังกล่าว ณ วัดหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน