ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 1 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯเข้าร่วมกิจกรรมประชุมการเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 1 จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน