ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566” จัดโดยเทศบาลตำบลต้นธง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นอย่างยั่งยืนในชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค และเพื่อให้ประชาชนในตำบลต้นธง สามารถดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นได้ โดยมี ว่าที่ร้อยเอกปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบทรายอะเบส (ทีมีฟอส 1%) ให้แก่ตัวแทน หมู่บ้าน/อสม./สถานศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่รับผิดชอบ รวมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 55 คน ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน