ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมได้แก่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดและการจัดการพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ โดยมุ่งเน้นให้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่พักผ่อน และกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปัน “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ปลูกพืชผักสมุนไพร ผลไม้ , กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ ของเสีย น้ำเสียและบริเวณสถานที่สกปรก การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จัดการสิ่งแวดล้อมตามหลัก 5 ส และ 3 R , กิจกรรมจัดสวนสมุนไพร สวนสุขภาพ ต้านภัยโควิด-19 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน