ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด TOGETHER WE CAN หยุด ค้า คน ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ จากศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก กรุงเทพมหานคร ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน