ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (RF21 : Precision Farming)

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาววชิราภรณ์ เนตรศรี ครูฝึกอาชีพ (หลักสูตรเสริมสวยสตรี) เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการเข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (RF21 : Precision Farming) ซึ่งดำเนินการจัดโดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน