ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการอบรมการลงลายมือชื่อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting

วันที่ 6 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการอบรมการลงลายมือชื่อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการประชุม Zoom Meeting จากห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family Room) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน