ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2565 รุ่นที่ 27

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2565 รุ่นที่ 27 ในระหว่างวันที่ 14 – 24 ธันวาคม 2565 เพื่อการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมมาตรฐาน กลไก เครือข่ายในการดำเนินการป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์กรุงเทพฯ