ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (ระยะที่ 2)


ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 นางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ และนายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (ระยะที่ 2) จัดโดยกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (กสพ.) เพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รองรับการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศเพื่อความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเครือข่ายต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี