ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (ระยะที่ 1)


ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ และนายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศภายใต้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (ระยะที่ 1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะวิทยากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ รองรับการดำเนินงาน สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ซึ่ง ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณนัยนา ประไพวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และคุณนาดา ไชยจิตต์ นักวิชาการและนักกฎหมายอิสระ โดยมีนางสาวกรรณนิกา เจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรม ณ โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี