ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการสัมภาษณ์ผู้ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวน 19 คน โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมการสัมภาษณ์ผู้ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวน 19 คน โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมอาคารโรงแรม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน