ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการสัมมนาเตรียมความพร้อมอาจารย์ภาคสนามและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมการสัมมนาเตรียมความพร้อมอาจารย์ภาคสนามและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting  เพื่อประชุมทำความเข้าใจร่วมกัน ในนโยบายและแนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ตลอดจนร่วมกันคิดหาทางแก้ไขและปรับปรุงงานต่างๆ ณ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  ส่งสัญญาณมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน