ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจรัสศรี เทพทอง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อทดสอบระบบขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิด ณ ชั้น 3 โรงแรม เดอะ พาลาซโซ กรุงเทพมหานคร