ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลัก ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 นางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม และนางสาวอภิญญา ไชยเดช เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลัก ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ เสริมสร้างความมั่นใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับการพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารกับกลุ่มชุมชนในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงเเรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี