ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณ มายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน