ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองส่งเสริมสถายันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อเปิดเวทีระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงานด้านครอบครัวระดับจังหวัดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร