ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนติดตาม และประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting *

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนติดตาม และประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (กคอ.) ซึ่งการตรวจติดตาม ประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ โดยมีนางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.สค. ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุม ศปก ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน