ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์ แบบตรวจและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน